KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

W GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

L.p.

Nazwa

kółka/ zajęć pozalekcyjnych

Prowadzący

Termin zajęć

Numer sali

Dzień

Godzina

1.                

BIOLOGICZNE

M. Turek

Czwartek

14:45-15:30

313

2.                

CHEMICZNE

A. Gęca

Poniedziałek

14:45-15:30

321

3.                

CHEMICZNE

K. Ciepłowska

Środa

14:45-15:30

321

4.                

FIZYCZNE

E. Leszczyńska

Poniedziałek

14:45-15:30

312

5.                

GEOGRAFICZNE

J. Kozysa

Środa

14:45-15:30

227

6.                

GEOGRAFICZNE

J. Kozysa

Piątek

15:30-16:20

213

7.                

GEOGRAFICZNE, koło konkursowe

J. Kozysa

Poniedziałek

14:45-15:30

213

8.                

HISTORYCZNE

P. Rosowski

Czwartek

14:45-15:30

306

9.                

HISTORYCZNE

K. Fiołka

Poniedziałek

15:30-16:20

210

10.            

INFORMATYCZNE

K. Nóżka

Czwartek

14:45-15:30

107

11.            

J. FRANCUSKIEGO

E. Karpińska

Piątek

14:45-15:30

022

12.            

J. ANGIELSKIEGO

K. Szczęch

Poniedziałek

7:15-8:00

507

13.            

J. ANGIELSKIEGO

M. Pelczarska

Wtorek

14:45-15:30

022

14.            

J. ANGIELSKIEGO

M. Kużmicz

Czwartek

14:45-15:30

507

15.            

J. FRANCUSKIEGO

D. Buczek

Wtorek

14:45-15:30

156

16.            

J. HISZPAŃSKIEGO

J. Śliwińska

Wtorek

15:35-16:20

304

17.            

J. HISZPAŃSKIEGO

J. Śliwińska

Środa

14:45-15:30

304

18.            

J. NIEMIECKIEGO

D. Koper

Środa, czwartek

7:30-8:00

205

19.            

J. NIEMIECKIEGO

A. Kulik

Środa

14:45-15:30

 

20.            

J. NIEMIECKIEGO

 M. Orłowska

Poniedziałek

8:00-8:45

205

21.            

J. ROSYJSKIEGO

A. Janecka

Czwartek

14:45-15:30

036

22.            

J. ROSYJSKIEGO

A. Marzec

Wtorek

14:45-15:30

036

23.            

MATEMATYCZNE

A. Ludwikowska

Czwartek

14:45-15:30

310

24.            

POLONISTYCZNE

J. Wójtowicz

Czwartek

14:45-15:45

323

25.            

POLONISTYCZNE

s. A. Żerebiec

Wtorek

14:30-15:15

524

26.            

POLONISTYCZNE

G. Krzemińska

Poniedziałek

14:30-15:15

158

27.            

SKS siatkówka

P. Budzyński

Środa

15:30

Sala gimn.

28.            

SKS piłka siatkowa

R. Ziółkiewicz

Piątek

15:30

Sala gimn.

29.            

ZAJĘCIA TECHNICZNE

K. Nóżka

Wtorek

14:45-15:30

022

30.            

CHÓR

Ł. Jemioła

Wtorek

14:45-15:30

Aula

31.            

KOŁO STRZELECKIE

J. Szynkarczuk

Czwartek

14:45-15:30

016

32

 J. WŁOSKI 

A. Jawor

wtorek
grupa podstawowa1 

środa
grupa podstawowa2
 
środa
grupa kontynuacyjna1
 
czwartek
grupa kontynuacyjna2

 15.35-16.20

 

 

14.45-15.30

 

 

15.35-16.20

 

 

15.35-16.20

 036

 

 

036

 

 

036

 

 

036

 

 

 

 

Koło z języka włoskiego

Koło języka włoskiego skierowane jest  do osób pragnących nauczyć się tego języka, poznać kulturę i życie codzienne Włoch, zdobyć informacje na temat geografii, historii i sztuki Italii. Osoby szczególnie zainteresowane będą mogły przygotować się do uczestnictwa w ITALIADZIE - konkursie wiedzy o Włoszech.

Prowadzący p. Agata Jawor

 

Koło biologiczne dla gimnazjum

Zajęcia koła biologicznego są adresowane do uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności biologicznych oraz wykorzystania zdobywanej wiedzy w praktyce.

W pierwszym semestrze zajęcia prowadzone są pod kątem przygotowania zainteresowanych uczniów klas drugich i trzecich do konkursu kuratoryjnego z biologii.

W drugim semestrze zapraszam chętnych uczniów klas drugich i pierwszych na zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności biologiczne.

 

Koło chemiczne

Koło chemiczne dla gimnazjum
Zajęcia koła chemicznego są adresowane do uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy chemicznej. Uczniowie realizują treści wykraczające poza podstawę programową gimnazjum. Uczą się rozwiązywać problemy, planować doświadczenia, wykonują złożone obliczenia chemiczne. W ramach koła realizowane są również zajęcia laboratoryjne.
Prowadzący: p. Anna Gęca

 

Koło fizyczne

Celem koła jest poszerzanie wiadomości z lekcji fizyki. Obecnie tematyka dotyczy zagadnień poruszanych w klasie drugiej i trzeciej.

Prowadzący: p. Ewelina Leszczyńska

 

Koło geograficzne

Celem koła jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z geografii. Jest ono adresowane do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych. Uczestnicy koła ćwiczą m.in umiejętność posługiwania się mapami w atlasach szkolnych. Ponadto zdobywają tu dodatkową wiedzę z różnych zagadnień geograficznych - w szczególności z geografii regionalnej.Uczniowie na spotkaniach koła pracują różnymi metodami - między innymi - gry dydaktycznej i dyskusji.
Aktywna praca ułatwia ich uczestnikom udział w konkursach geograficznych.
Prowadząca: p. Justyna Kozysa

 

Koło historyczne

Koło ma na celu poszerzanie znajomości historii w zakresie wykraczającym poza podstawę programową.

Problematyka zajęć dla klas pierwszych obejmuje zagadnienia z zakresu starożytności i średniowiecza nie ujęte w podstawie programowej. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się: kultura i dzieje Etrusków, wojny starożytnej Grecji i Rzymu, podstawy heraldyki i geneza Godła Rzeczpospolitej Polskiej, podboje wikingów, kulturę średniowiecznej Europy. Uczestnicy aktywnie uczestniczą w zajęciach przez przygotowywanie wystąpień na wybrany przez siebie temat.

Zajęcia dla klas III ogniskują się wokół problematyki wybitnych postaci historycznych i przełomowych wydarzeń w historii Polski i świata. Przewidywane są również zagadnienia z historii lokalnej realizowane m.in. w formie wycieczek edukacyjnych.

 Prowadzący: p. Przemysław Rosowski

 

Koło historyczne

Kółko historyczne przeznaczone jest dla uczniów klas I-III Gimnazjum. W ramach zajęć omawiamy problemy związane z przygotowaniem do konkursów przedmiotowych, ćwiczymy przykładowe zadania oraz dokonujemy podsumowania wiedzy. Ponadto, po raz pierwszy w tym roku, planujemy przeprowadzenie kilku zajęć plenerowych, ab w praktyce opanować podstawowe wiadomości z zakresu historii architektury i naszego miasta na tle dziejów kraju w różnych epokach historycznych.

Prowadzący: p. Krzysztof Fiołka

 

Koło języka angielskiego

W trakcie zajęć powtarzamy oraz utrwalamy materiał gramatyczno-leksykalny, który realizowany jest w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz rozwiązujemy arkusze zadań konkursowych.

Zajęcia poświęcone są również zagadnieniom kultury i historii Wielkiej Brytanii. Poznajemy przyczyny najważniejszych wydarzeń oraz jakie skutki wywarły na współczesną Anglię.

Prowadzący: p.Kamil Szczęch 

 

Koło języka niemieckiego

1. Kółko przygotowujące do konkursu gimnazjalnego (powtórzenie i utrwalenie treści podstawy programowej oraz wprowadzenie zagadnień wykraczających poza podstawę programową - zgodnie z wymaganiami konkursu, ćwiczenie podstawowych sprawności językowych).

2. Kółko dla uczniów zainteresowanych utrwaleniem i poszerzeniem umiejętności z języka niemieckiego, przygotowaniem się do konkursów oraz egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Program oparty jest na treściach podstawy programowej oraz na zagadnieniach wykraczających poza te treści .

Prowadzący: p.Dorota Koper

 

Koło języka rosyjskiego

Koło przeznaczone jest dla uczniów kl. IIgc zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie języka i kultury rosyjskiej. Celem jest również przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych. 
Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętności sprawnego posługiwania się językiem rosyjskim, oglądają filmy w oryginalnej wersji językowej, poznają twórców kultury rosyjskiej.
Opiekun: Anna Janecka

 

Koło języka rosyjskiego

Celem zajęć jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do Kuratoryjnego Konkursu Języka Rosyjskiego. Na zajęcia uczęszczają uczniowie zainteresowani językiem rosyjskim, chcący usystematyzować i utrwalić swoją wiedzę oraz ją poszerzyć. Uczniowie utrwalają tu nie tylko reguły gramatyczne, ale zapoznają się także z szeroko rozumianą kulturą rosyjską.
Prowadzący: p.Anna Marzec

  

Koło polonistyczne

Koło polonistyczne "Otwarte spotkania polonistyczne" to propozycja skierowana do wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani rozwijaniem kompetencji analitycznych i interpretacyjnych. Podczas zajęć omawiane będą utwory liryczne, opowiadania, fragmenty powieści, teksty piosenek i poezja śpiewana, dzieła sztuki, fragmenty filmów, komiksy i wszelkie inne formy aktywności kulturowej człowieka.

Prowadzący: Joanna Wójtowicz. Udział w nich jest otwarty (nie obowiązują zapisy).

Koło olimpijskie. I semestr to zajęcia dla uczniów, którzy przeszli do II i III etapu konkursów z j. polskiego i ortograficznego. W II semestrze kółko jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą w kolejnym roku szkolnym spróbować swoich sił w konkursach organizowanych przez kuratorium lub inne podmioty. Podczas zajęć są omawiane zadania konkursowe, kształt arkusza konkursowego, a także można poszerzyć swoją wiedzę zarówno z literatury, jak i nauki o języku.

 

Koło polonistyczno-dziennikarskie

Koła ma za zadanie zainteresowanie uczniów dziennikarstwem, kształcenie umiejętności posługiwania się pisaną odmianą języka, rozwijanie zainteresowań i umiejętności literackich. W ramach zajęć członkowie koła poznają zawód dziennikarza, sztukę stawiania pytań i opisywania faktów. Uczą się, jak słowem oczarować adresata, doskonalą umiejętność pisania tekstów o charakterze dziennikarskim i polonistycznym. Podejmują także próbę redagowania szkolnego czasopisma „Kostka Junior”. Głównym celem pracy w kole jest rozwijanie zdolności i zainteresowań polonistycznych uczniów poprzez różnorodne formy pracy. Młodzież naszego gimnazjum posiada szerokie zainteresowania polonistyczne. Podczas dyskusji chętnie prezentuje ulubione książki, filmy i inne teksty kultury oraz dzieli się prywatnymi wrażeniami z ich poznania. Śledzi ważne wydarzenia w życiu kulturalnym narodu i środowiska lokalnego. W trakcie zajęć uczniowie są nie tylko badaczami języka polskiego, świadkami j kultury, aktorami, ale także redaktorami i recenzentami tekstów literackich.

Prowadzący: s. Agata Żerebiec

  

Koło polonistyczne

Na zajęcia koło polonistycznego zapraszamy wszystkich miłośników ambitnej literatury, osoby, które chcą rozwijać swoje pasje literackie i lubią dyskutować.

Prowadzący: p. Grażyna Krzemińska

 

SKS- piłka siatkowa

Na tych zajęciach młodzież rozwija i doskonali swoje umiejętności techniczne w ćwiczeniach i fragmentach gry, oraz taktyczne podczas gry właściwej. Docelowo młodzież przygotowywana jest do reprezentowania szkoły w międzyszkolnych rozgrywkach w ramach Gimnazjady Miasta Lublin.

Prowadzący: p.Renata Ziółkiewicz

 

Koło techniczne

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów. Na naszych spotkaniach: uczymy się oganizować swoje stanowisko pracy, doskonalimy umiejętność obróbki różnych materiałów, poszerzamy wiedzę z techniki, rozwijamy zainteresowania hobbystyczne

Prowadzący: p. Krzysztof Nóżka

 

 

DO GÓRY

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.